Dịch vụ

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Theo quy định của Luật Sở Hữu Trí Tuệ, nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân ...