Dịch vụ

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Theo quy định của Luật Sở Hữu Trí Tuệ, nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân ...
Đăng ký thương hiệu tại Đà Nẵng

Đăng ký thương hiệu tại Đà Nẵng

Công ty Vihaco Việt Nam với vai trò là Tổ chức đại diện được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ sẽ được toàn quyền nhân danh và đại diện ...