Nhãn hiệu

CÁC THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM NHƯỢNG QUYỀN

CÁC THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM NHƯỢNG QUYỀN

Nhượng quyền thương hiệu là việc cho phép một tổ chức hoặc cá nhân được kinh doanh hang hoá hay dịch vụ theo hình thức, phương pháp kinh doanh bao gồm thương hiệu, công nghệ, cách thức quản lý của bên ...
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Theo quy định của Luật Sở Hữu Trí Tuệ, nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân ...
Đăng ký thương hiệu tại Đà Nẵng

Đăng ký thương hiệu tại Đà Nẵng

Công ty Vihaco Việt Nam với vai trò là Tổ chức đại diện được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ sẽ được toàn quyền nhân danh và đại diện ...

DỊCH VỤ GIA HẠN NHÃN HIỆU

Sau khi được cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu độc quyền, để duy trì hiệu lực bảo hộ của văn bằng, chủ văn bằng bảo hộ cần thực hiện thủ tục bắt buộc về gia hạn văn bằng. Trường hợp không ...
DỊCH VỤ GIA HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ

DỊCH VỤ GIA HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ

Sau khi được cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu độc quyền, để duy trì hiệu lực bảo hộ của văn bằng, chủ văn bằng bảo hộ cần thực hiện thủ tục bắt buộc về gia hạn văn bằng. Trường hợp không ...